TEZ – YAYIN – ATIF

TEZLER


Yüksek Lisans: 2005. Su’ûdu’l-Mevlevî, Hayatı, Eserleri ve Dîvânı (Zâdegân),  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı,
Danışman: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ

Doktora Tezi: 2021. Muhammed B. İbrahim’in Manzum Şir’atü’l-İslâm Tercümesi (Şir‘a-i Manzûme), İnceleme -Tenkitli Metin,  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı,
Danışman: Prof. Dr. Zülfikar GÜNGÖR

YAYINLAR

İŞLER, Necati, Muhammed b. İbrahim’in Manzûm Şir‘atü’l-İslâm Tercümesi  (Şir‘a-i Manzûm)”, Eskiyeni, Eylül 2020, S. 41, s. 775-812.

İŞLER, Necati, 20. Yüzyıl Dîvân Şâiri Hattât Suûdü’l-Mevlevî ve Dîvânı (Zâdegân), İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 11 (Haziran, 2019): 53-90.

Beni Anılarla Yaşat Öğretmenim – 81 İlden Öğretmen Anıları, Editörler: Selçuk Tütak, Zeynep Oğuzcan. (İstanbul: Mana Yayınları, 2018)

ATIFLAR

  1. AKSOYAK, İsmail Hakkı, Müşterek Şiirler Divanı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2017.
  2. ALTUNMERAL, Mehmet, “İhsân Mahvî ve Manzûmeleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019, S. 42, s. 75-87.
  3. AYDIN, Abdullah, “Klasik Türk Edebiyatında Divana İsim Verme”, Ekev Akademi Dergisi, 2014, S. 59, s. 45-59.
  4. ÇALKA, Mehmet Sait, “Klasik Türk Şiirinde Rubâî”, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2014.
  5. GÜLEÇ, İsmail, “Bir Nazım Biçimi Olarak Müselles ve Selanikli Osman Zevkî Efendi’nin Müselles’i”, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2020, C. 3, S. 2, s. 367-380.
  6. KAYAOKAY, İlyas, “17. Asır Ve Sonrası Dîvân Şâirlerinin Beyitlerinde Nef’î”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015, C. 8, S. 41, s. 220-240.
  7. ÖZEN, Tuğba, “Dinî Dergilerdeki Manzumelerin Muhteva İncelemesi (1908-1928)”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2019.
  8. SERİN, Muhittin, “Suud Yavsi Ebüssuudoğlu”, DİA, 2009, C. 37, s. 579-580.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*