Edebiyatımızda “haşrolmak/dirilmek” anlamında kullanılan “ḳopmaḳ” kelimesi.

Çıḳa ḳabrinden ḳopıcaḳ ez-zemïn
Ola dir sūy-ı ḥisābdan ol emïn

Aça gör dïde-i cānı anuñla göre gör anı
Ki bunda kör olan kimse yine kör ḳopısar ferdā

Doç. Dr. Abdülmecit İslamoğlu, Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd’i: (inceleme – tenkitli metin), Doktora Tezi. 16. yy.

Ol kişi kim bunda Ḳur’ān’a ṭapar
Āḫiretde Muṣṭafāyile ḳopar

Tevbesüzlerüñ yüzi ḳara ḳopar
Teñri’ye ol ḳul degül nefse ṭapar

Yüz biñ olursa daḫı ṭoymaz gözi
Māl sevenüñ ḳara ḳopısar yüzi

Ol ḳıyāmet ḳopıcaġaz yā Kerḭm
Muṣṭafāyile ḳoparġıl yā Raḥḭm

Yüksel, Hasan, H. Ibrahim Delice, I. Hakkı Aksoyak (1996). Eski Anadolu Türkçesine Ilişkin Bir Metin: Islâmî’nin Mesnevisi, Dilek Matbaacılık, Sivas. 15 yy. Not: tebdiz.com’dan faydalanılmıştır.

Zı̇̄re kimse sevse birin her zamān
Anuñıla bile ḳopar bı̇̄-gümān

Şol zamān kim ḳoparuz yirden hemān
ʿAvf ü ġufrān eyle bize iḳtirān

İşler, Necati. “Muhammed b. İbrahim’in Manzum Şiratü’l-İslam Tercümesi (İnceleme-Tenkitli Metin)” Devam eden doktora çalışması. 16. yy.